Comment TQKK
Cán cân

Cho dù là thuế 2;s xây dựng công nghệ thành phố, công trình bảo vệ lò s ưởi hay hệ thống cung cấp nước thành phố và hệ thống xử lý nước thải sống. Chúng không thể tách rời khỏi các loại van khác nhau. Khẩu hiệu nhiệt van thành phố


M217 bao gồm hầu hết các vùng này, ngay cả khi bạn cần một s ố loại van không phải tiêu chuẩn, chúng tôi cũng có thể đáp ứng nhu cầu của bạn qua sự thay đổi khách hàng. (


Vùng Đô thị Ứng dụng:

  • Các công trình kỹ sư cộng sản

  • Phòng chống lửa

  • Hệ thống cung cấp nước thành phố và hệ thống thoát nước

  • Hệ thống điều trị nước thải sống)Discover More Applications by MstnLandStart Your Partnership With MstnLand

Bắt đầu làm bạn tình với MstmLand

Muốn biết thêm